สถิติ

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3-4 (เม.ย. 2563 – ก.ย. 2563)

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1-2 (ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563)
แผนยุทธศาสตร์สำนักฯ-ด้านการทำนุบำรุงศิลป
เแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม
แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ

สถิตินักเรียน พอ.มจร วัดมหาธาตุ วังน้อย
สถิตินักเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
สถิติจบหลักสูตรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
สถิติพระอาจารย์สอน ครูสอนพิเศษ พอ.มจร

แผนการจัดการความรู้-พอ.มจร-ปีการศึกษา-๒๕๖๒

แผนการจัดการความรู้-หน้า-ปก
2.บทนำ
3.แผนยุทธศาสตร์
4-ตารางวางแผน.pdf
5.ปฏิทินปฏิบัติการ-ประจำปี-2563

———————————————————————————————-

การพัฒนาส่วนงานสู่องค์แห่งการเรียนรู้ พอ.มจร (KM)
– แผนการจัดการความรู้-พอ.มจร-ปีการศึกษา-๒๕๖๓.pdf

โครงการการบริหารวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงสิลปวัฒนฒธรรม พอ.มจร ปี ๖๓
– โครงการอบรมนิเทศครูสอน-๒๘-มิถุนายน.-๒๕๖๓.pdf
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอน-ปีการศึกษา-๒๕๖๓.pdf
โครงการเทศมหาชาติ-ถวายพระราชกุศลวันแม่แห่งชาติ-๙-สิงหาคม.๖๓.pdf
โครงการหล่อเทียนพรรษา-แห่เทียนจำนำพรรษา-พอ.มจร-ปีการศึกษา-๒๕๖๓.pdf
โครงการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษาสนามหลวง-พอ.มจร-ปีการศึกษา-๒๕๖๓.pdf
โครงการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชา-พอ.มจร-ปีการศึกษา-๒๕๖๓.pdf
โครงการเทศมหาชาติ-ถวายพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ-ปีการศึกษา-๒๕๖๓-๕-ธค.๖๓.pdf

โครงสร้างหลักสูตร พอ.มจร ปี ๖๓
โครงสร้างร่างหลักสูตรมารยาทไทยและศาสนพิธี-ป.๑-๔-ปีการศึกษา-๖๓.pdf
โครงสร้างหลักสูตร-วิชาดนตรีไทย-ปีการศึกษา-๒๕๖๓.pdf โครงสร้างหลักสูตร-วิชาธรรม-พอ.มจร-ปีการศึกษา-๒๕๖๓.pdf
โครงสร้างหลักสูตร-วิชาธรรมภาคภาษาอังกฤษ-พอ.มจร-ปีการศึกษา-๒๕๖๓.pdf
โครงสร้างหลักสูตร-วิชานาฏศิลป์-พอ.มจร-ปีการศึกษา-๒๕๖๓.pdf
โครงสร้างหลักสูตร-วิชาพุทธประวัติ-พอ.มจร-ปีการศึกษา-๒๕๖๓.pdf
โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ-พอ.มจร-ปีการศึกษา-๒๕๖๓.pdf

แผนยุทธศาสตร์ พอ.มจร ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔
ส่วนที่-๑๑-ภาคผนวก.pdf 1.ปก-สารบัญ.pdf
ส่วนที่-๑๐-แผนตารางการปฏิบัติการประจำปี.pdf
ส่วนที่-๙-แผนที่ยุทธศาสตร์.pdf
ส่วนที่-๘-การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด.pdf
ส่วนที่-๗-ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย.pdf
ส่วนที่-๖-ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์-ตัวชี้วัด-กลยุทธ์.pdf
ส่วนที่-๕-ประเด็นยุทธศาสตร์.pdf
ส่วนที่-๓-วิเคราะห์-Swot-analysis.pdf
ส่วนที่-๒-ปรัชญา-ปณิธาน-วิสัยทัศน์.pdf
ส่วนที่-๑-ประวัติความเป็นมา.pdf

ระบบบริหารความเสี่ยง พอ,มจร ปร ๖๓
รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารความเสี่ยง-พอ.มจร-ปี-๖๓.pdf

สถิติการสมัครเรียนและการจบหลักสูตร พอ.มจร ปี ๖๓
สถิตินักเรียน-พอมจร-ปีการศึกษา-๒๕๖๓.pdf

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ พอ.มจร ปี ๖๓
สถิตินักเรียน-พอมจร-ปีการศึกษา-๒๕๖๓-1.pdf
5.ปฏิทินปฏิบัติการ-ประจำปี-2563-1.pdf
ขอบเขตงานการรับส่งนักเรียน-วังน้อย-อยุธยาฉบับที่-๒-ปีการศึกษา-๒๕๖๓-2.pdf
โรงเรียนเครือข่าย-พอ.มจร-ปีการศึกษา-๒๕๖๓.pdf
รายชื่อเครือข่าย-พอ.มจร-ปีการศึกษา-๒๕๖๐.pdf
รายชื่อเครือข่ายโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์-มจร-ปีการศึกษา-๒๕๖๒.pdf