สถิติ

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3-4 (เม.ย. 2563 – ก.ย. 2563)

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1-2 (ต.ค. 2562 – มี.ค. 2563)
แผนยุทธศาสตร์สำนักฯ-ด้านการทำนุบำรุงศิลป
เแผนยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม
แผนยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ

สถิตินักเรียน พอ.มจร วัดมหาธาตุ วังน้อย
สถิตินักเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
สถิติจบหลักสูตรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
สถิติพระอาจารย์สอน ครูสอนพิเศษ พอ.มจร

แผนการจัดการความรู้-พอ.มจร-ปีการศึกษา-๒๕๖๒

แผนการจัดการความรู้-หน้า-ปก
2.บทนำ
3.แผนยุทธศาสตร์
4-ตารางวางแผน.pdf
5.ปฏิทินปฏิบัติการ-ประจำปี-2563