ติดต่อ

ติดต่อ:  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ถนนท่าพระจันทร์
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐

   
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๒๒-๑๘๖๙

Website
http://sunday2.mcu.ac.th