s__215965708

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อสร้าง

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อสร้าง ได้เข้าไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน รร.พอ.มจร พร้อมทั้งให้กำลังใจทีมช่างก่อสร้างที่ทุ่มเทกำลังกายใจเพื่อให้งานก่อสร้างในส่วนที่ตนเองได้รับมอบหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จท่ามกลางอุปสรรคสำคัญคือฝนตกชุกนั่นเอง (๓๐ ก.ย.๖๔)

77027

เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน NBI Special Talk ในหัวข้อ พัฒนาเยาวชนเพื่อการสร้างชาติ สืบสานศาสน์ศิลป์ บนถิ่นไทย

เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน NBI Special Talk ในหัวข้อ พัฒนาเยาวชนเพื่อการสร้างชาติ สืบสานศาสน์ศิลป์ บนถิ่นไทย โดย… 🖋พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 🖋คุณนภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ (ตั๊ก นภัสกร) นักแสดง 🖋คุณปัทมาพร

s__205529111

ทีมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รร.พอ.มจร ได้ดำเนินการมาถึงในช่วงรายละเอียดภายในอาคาร

ทีมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รร.พอ.มจร ได้ดำเนินการมาถึงในช่วงรายละเอียดภายในอาคาร เช่นว่าวันนี้ก็ได้ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ติดตั้งระบบสุขภัณฑ์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงาน เป็นต้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเตรียมพร้อมอาคารสถานที่ไว้รองรับการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติเป็นศาสนทายาทที่ดีของพระศาสนาสืบไป(๑๔ ก.ย.๖๔)

s__205529093

ประชุมบุคลากรของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ทางออนไลน์ Google​ Meet (๑๔ ก.ย.๖๔)

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นประธาน ประชุมบุคลากรของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ทางออนไลน์ Google Meet  (๑๔ ก.ย.๖๔)

s__190521354

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน  ส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยมี พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธาน, พระมหาศรีทนต์ สมจาโร ผู้อำนวยการ ส่วนหอสมุดกลาง กรรมการ, พระมหาวริทธิ์ธร วรเวที รักษาการผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาอบรม กรรมการและเลขานุการ,

s__189972487

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ขอเจริญพรอนุโมทนาขอบคุณ คุณเพ็ญศรี ชั้นบุญ เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแหนม

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ขอเจริญพรอนุโมทนาขอบคุณ คุณเพ็ญศรี ชั้นบุญ เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารประเภทแหนม ไส้กรอก หมูยอ ไส้อั่ว เป็นต้น ที่รู้จักกันทั่วไปว่า “แหนมดอนเมือง” ที่ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตการบริหารงาน บริหารคน บริหารงบประมาณ การวางแผนการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ เน้นนโยบายประโยชน์สูง ประหยัดและคุ้มค่าการลงทุนมากที่สุด ตลอดทั้งแนะนำเทคนิควิธีการปลูกต้นไม้ให้รอดปลอดภัยได้ในภาวะการณ์ที่ขาดความพร้อมในด้านพื้นที่ดินปลูก และสุดท้ายก่อนกลับคุณโยมได้ถวายขิงดอง

s__189620248

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด พร้อมด้วยครอบครัว ร่วมถวาย

บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ๕๘ หมู่ ๖ ถฺ. พระประโทน- บ้านแพ้ว ต. จินดา อ. สามพาน จ.นครปฐม โดย คุณลิลลี่ พงศ์ศรี (ประธานเจ้าของบริษัท) พร้อมด้วยครอบครัว ถวาย

s__189620238

พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานประชุมเพลิงศพ รองศาสตราจารย์รังษี สุทนต์ อดีตอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี

พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานประชุมเพลิงศพ รองศาสตราจารย์รังษี สุทนต์ อดีตอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีพระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, รศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ

1 2 3 9