20190802-2_190805_0077

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย ( ๒ ส.ค.๖๒)

20190802-1_190805_0050

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย (๑ ส.ค.๖๒)

20190802_190805_0045

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน  ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีพระศรีธรรมภาณี,ดร. ผอ.สำนักงานพระสอนศีลธรรมเป็นประธาน, พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตเมธี ผอ.กองแผนงาน เป็นกรรมการ, พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน ผอ.ส่วนงานวางแผนและพัฒนาการอบรม เป็นกรรมการและเลขานุการ, ผลการประเมินได้บรรลุจุดประสงค์

20190725_190725_0026

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรมนิเทศครูสอนและเทคนิค Active Learning โดย คณะอาจารย์ผู้มีความรู้

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จัดอบรมนิเทศครูสอนและเทคนิค  Active  Learning  โดย คณะอาจารย์ผู้มีความรู้  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปิยมหาราช ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒๔ ก.ค.๖๒)

1482604

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และฟังเทศน์มหาชาติ “สุวรรณสามชาดก”

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และฟังเทศน์มหาชาติ “สุวรรณสามชาดก” โดยพระนักเทศน์ชื่อดังของเมืองไทย และชมการแสดงรำถวายอวยพรของนักเรียน, ชมการแสดงความสามารถของนักเรียนอีกหลากหลายชุด, ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

20190725_190725_0027

๒๔ ก.ค.๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรมนิเทศครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เเละผู้สนใจ เทคนิคการสอน

๒๔ ก.ค.๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรมนิเทศครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เเละผู้สนใจ เทคนิคการสอน ณ อาคารเฉลมพระเกียรติ ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปิยมหาราช ชัน ๔  วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (๒๓ ก.ค.๖๒)

oab9d87b41f323c0efafc7bd14404cad7_48494011_190725_0038

๑๑ ก.ค.๖๒ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เททองหล่อพระรูปประจำโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร

๑๑ ก.ค.๖๒ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ เททองหล่อพระรูปประจำโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร เเละวางศิลาฤกษ์หอประดิษฐานหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ณ มณฑลสถานที่สร้างอาคารเรียน (๒๓ ก.ค.๖๒)วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

1 3 4 5 6 7 9