20190802_190805_0045

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Posted by

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน  ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีพระศรีธรรมภาณี,ดร. ผอ.สำนักงานพระสอนศีลธรรมเป็นประธาน, พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตเมธี ผอ.กองแผนงาน เป็นกรรมการ, พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน ผอ.ส่วนงานวางแผนและพัฒนาการอบรม เป็นกรรมการและเลขานุการ, ผลการประเมินได้บรรลุจุดประสงค์ ผ่านเกณฑ์ ๓.๖๒ ถือว่าดี  (๒ ส.ค.๖๒)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *