7img_4450

ผู้ปกครองเเละนักเรียน โรงรเียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ถวายเทียนพรรษาเเละผ้าอาบน้ำฝน ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ กรุงเทพ ฯ (๒๒ ก.ค.๖๑)

ผู้ปกครองเเละนักเรียน โรงรเียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ถวายเทียนพรรษาเเละผ้าอาบน้ำฝน ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ กรุงเทพ ฯ (๒๒ ก.ค.๖๑)

img_4406

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเเห่พรรษา ถวายวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในเทศกาลเข้าพรรษา (๒๒ ก.ค.๖๑)

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเเห่พรรษา ถวายวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในเทศกาลเข้าพรรษา (๒๒ ก.ค.๖๑)

img_4210

กิจกรรมก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันอาทิตย์ นักเรียนไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล รับศีล นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา เเผ่เมตตา ๒๑ ก.ค.๖๑

กิจกรรมก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันอาทิตย์ นักเรียนไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล รับศีล นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา เเผ่เมตตา ๒๑ ก.ค.๖๑  

นักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ณ วัดมหาธาตุ กรงุทพฯ ๒๒ ก.ค.๖๑

นักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ณ วัดมหาธาตุ กรงุทพฯ ๒๒ ก.ค.๖๑

15img_3989

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เเละถวายผ้าอาบน้ำฝน เทศกาลเข้าพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เเละถวายผ้าอาบน้ำฝน เทศกาลเข้าพรรษา นักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร สาขาโรงรเียนวัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ (๒๑ ก.ค.๖๑)

img_0783

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เเละผ้าอาบน้ำฝน เทศกาลเข้าพรรษา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ (๒๑ ก.ค.๖๑)

 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เเละผ้าอาบน้ำฝน เทศกาลเข้าพรรษา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ (๒๑ ก.ค.๖๑)  

1img_3271

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ต้นแบบ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

๑๖ ก.ค. ๖๑ กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  มอบเกียรติบัตร    ให้กับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ต้นแบบ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  โดยมีพระธรรมสุธี  รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพฯ  เป็นประธานถวายเกียรติบัตร  นายมานัส  ทารัตน์ใจ  อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สัมพันธ์ ส่วนกลาง  ณ ห้องประชุม วัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ

img_3137

เด็กหญิงลภัสรดา ใจเย็น (เฟิร์ส) ชั้น ม. ๓ เด็กหญิงชญานันท์ เทียนธรรม (พลอย) ป. ๖ เป็นผู้แทนของนักเรียน รร.พอ.มจร นำเสนอหลักธรรมในฐานะที่มาเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

๑๖ – ๑๗ ก.ค.๖๑ เด็กหญิงลภัสรดา ใจเย็น (เฟิร์ส) ชั้น ม. ๓ เด็กหญิงชญานันท์ เทียนธรรม (พลอย) ป. ๖ เป็นผู้แทนของนักเรียน รร.พอ.มจร นำเสนอหลักธรรมในฐานะที่มาเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในหัวข้อ “

img_0622

๑๖ – ๑๗ ก.ค.๖๑ เด็กหญิงลภัสรดา ใจเย็น (เฟิร์ส) ชั้น ม. ๓ เด็กหญิงชญานันท์ เทียนธรรม (พลอย) ป. ๖ เป็นผู้แทนของนักเรียน รร.พอ.มจร ร่วมจัดบูธกิจกรรม

๑๖ – ๑๗ ก.ค.๖๑ เด็กหญิงลภัสรดา ใจเย็น (เฟิร์ส) ชั้น ม. ๓ เด็กหญิงชญานันท์ เทียนธรรม (พลอย) ป. ๖ เป็นผู้แทนของนักเรียน รร.พอ.มจร ร่วมจัดบูธกิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สัมพันธ์ ส่วนกลาง

img_0654

๑๕ ก.ค.๖๑ ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายพระพรชัยมงคล

๑๕ ก.ค.๖๑  ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ   บดินทรเทพยวรางกูร  และปฐมนิเทศ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ     ณ  ห้องประชุม  มวก. ๔๘ พรรษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1 2 3 4 5 6 7