20190725_190725_0027

๒๔ ก.ค.๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรมนิเทศครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เเละผู้สนใจ เทคนิคการสอน

Posted by

๒๔ ก.ค.๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรมนิเทศครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เเละผู้สนใจ เทคนิคการสอน ณ อาคารเฉลมพระเกียรติ ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปิยมหาราช ชัน ๔  วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (๒๓ ก.ค.๖๒)

20190725_190725_0027

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *