oab9d87b41f323c0efafc7bd14404cad7_48493826_190725_0025

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเเละเเสดงตนเป็นพุทธมามกะ

๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเเละเเสดงตนเป็นพุทธมามกะ (๒๓ ก.ค.๖๒)  

s__27680812

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์. มจร จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล ระหว่างวันที่. 13 ถึง 23 ตุลาคมพุทธศักราช 2561

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์. มจร จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล ระหว่างวันที่. 13 ถึง 23 ตุลาคมพุทธศักราช 2561

7img_4450

ผู้ปกครองเเละนักเรียน โรงรเียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ถวายเทียนพรรษาเเละผ้าอาบน้ำฝน ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ กรุงเทพ ฯ (๒๒ ก.ค.๖๑)

ผู้ปกครองเเละนักเรียน โรงรเียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ถวายเทียนพรรษาเเละผ้าอาบน้ำฝน ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ กรุงเทพ ฯ (๒๒ ก.ค.๖๑)

img_4406

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเเห่พรรษา ถวายวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในเทศกาลเข้าพรรษา (๒๒ ก.ค.๖๑)

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมเเห่พรรษา ถวายวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในเทศกาลเข้าพรรษา (๒๒ ก.ค.๖๑)

img_4210

กิจกรรมก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันอาทิตย์ นักเรียนไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล รับศีล นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา เเผ่เมตตา ๒๑ ก.ค.๖๑

กิจกรรมก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันอาทิตย์ นักเรียนไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล รับศีล นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา เเผ่เมตตา ๒๑ ก.ค.๖๑  

นักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ณ วัดมหาธาตุ กรงุทพฯ ๒๒ ก.ค.๖๑

นักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ณ วัดมหาธาตุ กรงุทพฯ ๒๒ ก.ค.๖๑

15img_3989

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เเละถวายผ้าอาบน้ำฝน เทศกาลเข้าพรรษา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เเละถวายผ้าอาบน้ำฝน เทศกาลเข้าพรรษา นักเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร สาขาโรงรเียนวัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ (๒๑ ก.ค.๖๑)

img_0783

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เเละผ้าอาบน้ำฝน เทศกาลเข้าพรรษา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ (๒๑ ก.ค.๖๑)

 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เเละผ้าอาบน้ำฝน เทศกาลเข้าพรรษา โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สมุทรปราการ (๒๑ ก.ค.๖๑)  

1img_3271

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตร ให้กับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ต้นแบบ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

๑๖ ก.ค. ๖๑ กรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม  มอบเกียรติบัตร    ให้กับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ต้นแบบ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  โดยมีพระธรรมสุธี  รักษาการเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพฯ  เป็นประธานถวายเกียรติบัตร  นายมานัส  ทารัตน์ใจ  อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สัมพันธ์ ส่วนกลาง  ณ ห้องประชุม วัดหัวลำโพง กรุงเทพฯ

1 4 5 6 7 8 9