20190725_190725_0026

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดอบรมนิเทศครูสอนและเทคนิค Active Learning โดย คณะอาจารย์ผู้มีความรู้

Posted by

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จัดอบรมนิเทศครูสอนและเทคนิค  Active  Learning  โดย คณะอาจารย์ผู้มีความรู้  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปิยมหาราช ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒๔ ก.ค.๖๒)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *