s__16375822

มงคลฤกษ์ลงเสาเข็มสร้างอาคารเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร

เป็นมงคลฤกษ์ลงเสาเข็มสร้างอาคารเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร โดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่. เป็นประธานนำเจริญชัยมงคลคาถา ( ๒๕ มิ.ย.๖๓)

2020-6-16-_4_200617_0019

พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (๑๔ มิ.ย.๖๓)

2020-6-16-_5_200617_0020

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย ขออนุโมทนา คณะกรรมการบริหารศูนย์กลางผู้ปกครองนักเรียน ได้ช่วยกันจัดภัตตาหารคาว หวาน ถวายแด่พระสงฆ์ และเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติ วันสอบสัมภาษณ์ครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ณ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง ๑๐๕ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (๑๔ มิ.ย.๖๓)

2020-6-16-_3_200617_0019

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน สอบสัมภาษณ์คัดเลือกครูสอน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (๑๔ มิ.ย.๖๓)

2020-6-16-_3_200617_0020

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม เป็นประธาน สอบสัมภาษณ์คัดเลือกครูสอน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๓๐๘ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (๑๔ มิ.ย.๖๓)

2020-6-16-_1_200617_0028

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย ให้โอวาท เป็นขวัญกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร และผู้เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกครูสอน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (๑๔ มิ.ย.๖๓)

2020-6-16_200617_0012

ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์คัดเลือกครูสอน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (๑๔ มิ.ย.๖๓)

1 2 3 4 7