s__215965708

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อสร้าง

Posted by

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อสร้าง ได้เข้าไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน รร.พอ.มจร พร้อมทั้งให้กำลังใจทีมช่างก่อสร้างที่ทุ่มเทกำลังกายใจเพื่อให้งานก่อสร้างในส่วนที่ตนเองได้รับมอบหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จท่ามกลางอุปสรรคสำคัญคือฝนตกชุกนั่นเอง (๓๐ ก.ย.๖๔)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *