s__205529093

ประชุมบุคลากรของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ทางออนไลน์ Google​ Meet (๑๔ ก.ย.๖๔)

Posted by

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นประธาน ประชุมบุคลากรของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ทางออนไลน์ Google Meet  (๑๔ ก.ย.๖๔)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *