7img_4450

ผู้ปกครองเเละนักเรียน โรงรเียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ถวายเทียนพรรษาเเละผ้าอาบน้ำฝน ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ กรุงเทพ ฯ (๒๒ ก.ค.๖๑)

Posted by

ผู้ปกครองเเละนักเรียน โรงรเียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ถวายเทียนพรรษาเเละผ้าอาบน้ำฝน ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ กรุงเทพ ฯ (๒๒ ก.ค.๖๑)

2img_4458 3img_4467 3img_4488 4img_4486 5img_4473 6img_4448 7img_4450 img_4477 img_4484

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *