img_4210

กิจกรรมก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันอาทิตย์ นักเรียนไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล รับศีล นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา เเผ่เมตตา ๒๑ ก.ค.๖๑

Posted by
กิจกรรมก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันอาทิตย์ นักเรียนไหว้พระสวดมนต์ สมาทานศีล รับศีล นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา เเผ่เมตตา ๒๑ ก.ค.๖๑
 img_4129 img_4148 img_4152 img_4160 img_4161 img_4162 img_4175 img_4195 img_4199 img_4210

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *