2020_2-6-30_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91

พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมฯ เป็นประธานเปิดนิเทศครูสอน เรื่อง “เทคนิคการสอนธรรมเยาวชนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ”

เวลา ๐๘.๓๐ น. พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมฯ เป็นประธานเปิดนิเทศครูสอน เรื่อง “เทคนิคการสอนธรรมเยาวชนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ” บรรยายพิเศษโดย รศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขณะเดียวกันประธานได้นำคณะผู้บริหาร ครูสอน ถวายวางพวงมาลัยหน้ารูป เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ

s__16375822

มงคลฤกษ์ลงเสาเข็มสร้างอาคารเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร

เป็นมงคลฤกษ์ลงเสาเข็มสร้างอาคารเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร โดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่. เป็นประธานนำเจริญชัยมงคลคาถา ( ๒๕ มิ.ย.๖๓)

2020-6-16-_4_200617_0019

พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์กลางผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (๑๔ มิ.ย.๖๓)

2020-6-16-_5_200617_0020

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย ขออนุโมทนา คณะกรรมการบริหารศูนย์กลางผู้ปกครองนักเรียน ได้ช่วยกันจัดภัตตาหารคาว หวาน ถวายแด่พระสงฆ์ และเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติ วันสอบสัมภาษณ์ครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ณ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง ๑๐๕ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (๑๔ มิ.ย.๖๓)

2020-6-16-_3_200617_0019

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน สอบสัมภาษณ์คัดเลือกครูสอน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (๑๔ มิ.ย.๖๓)

2020-6-16-_3_200617_0020

รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม เป็นประธาน สอบสัมภาษณ์คัดเลือกครูสอน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้อง ๓๐๘ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (๑๔ มิ.ย.๖๓)

2020-6-16-_1_200617_0028

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย ให้โอวาท เป็นขวัญกำลังใจแก่คณะผู้บริหาร และผู้เข้าสอบสัมภาษณ์คัดเลือกครูสอน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๕ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (๑๔ มิ.ย.๖๓)

1 2 3 7