2020_35-8-24_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%92%e0%b9%97

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก

เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน  มอบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และประกาศนียบัตร ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ในการนี้ ประธานจุดธูปเทียน นำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย  โดยมี  พระมหาศุภชัย  ปิยธมฺมชโย  ผู้อำนวยการ