2020-7-10_200714_0044

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ถวายการต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายการต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยการนำของ พระมงคลธรรมวิธาน,ผศ.ดร. รองอธิการบดีด้านกิจการคณะสงฆ์, พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสำนักงาน แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ “ด้านงานบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ งานหลักสูตรศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ งานด้านการจัดการเรียนการสอนวันอาทิตย์” ให้การ ต้อนรับโดยพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่

4

โรงเรียนพุทธศาสนวันอาทิตย์ มจร : “จัดพิธีปฐมนิเทศเเละรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม”

โรงเรียนพุทธศาสนวันอาทิตย์ มจร : “จัดพิธีปฐมนิเทศเเละรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม” นักเรียนเเสดงตนเป็นพุทธมามกะ ร่วมถวายเทียนพรรษาเเละผ้าอาบนำ้ฝน รร.พอ.มจร วัดมหาธาตุ เเละวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จัดวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๓ เริ่มตั้งเเต่เวลา ๐๗.๐๐ น., รร.พอ.มจร สาขาโรงเรียนวัดสวนส้ม เเละสาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี จ.สมุทรปราการ

2020_2-6-30_%e0%b9%92%e0%b9%90%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%91

พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมฯ เป็นประธานเปิดนิเทศครูสอน เรื่อง “เทคนิคการสอนธรรมเยาวชนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ”

เวลา ๐๘.๓๐ น. พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมฯ เป็นประธานเปิดนิเทศครูสอน เรื่อง “เทคนิคการสอนธรรมเยาวชนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ” บรรยายพิเศษโดย รศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขณะเดียวกันประธานได้นำคณะผู้บริหาร ครูสอน ถวายวางพวงมาลัยหน้ารูป เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ