2020-7-10_200714_0044

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ถวายการต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Posted by

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถวายการต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยการนำของ พระมงคลธรรมวิธาน,ผศ.ดร. รองอธิการบดีด้านกิจการคณะสงฆ์, พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสำนักงาน แลกเปลี่ยนแนวคิดประสบการณ์ “ด้านงานบริหารจัดการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ งานหลักสูตรศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ งานด้านการจัดการเรียนการสอนวันอาทิตย์” ให้การ ต้อนรับโดยพระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เป็นประธาน, พร้อมด้วยผู้บริหาร มีพระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมฯ, รศ.ดร.พรรษา พฤฒยางกูร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคม, ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์, ดร.วรพันธุ์ แย้มหงส์ปภา รองผู้อำนวยสำนักส่งเสริมฯ,
ในการนี้ พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้สรุปการบริหาร การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญของชาติ ด้านบริการวิชาการแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ ห้องประชุมวงศ์ผดุงเกียรติ สำนักงานโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปิยมหาราช (มหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๓) อยุธยา (๑๐ ก.ค.๖๓)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *