2020-6-16-_5_200617_0020

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงราชวิทยาลัย ขออนุโมทนา คณะกรรมการบริหารศูนย์กลางผู้ปกครองนักเรียน ได้ช่วยกันจัดภัตตาหารคาว หวาน ถวายแด่พระสงฆ์ และเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติ วันสอบสัมภาษณ์ครูสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ณ อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้อง ๑๐๕ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ (๑๔ มิ.ย.๖๓)

Posted by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *