s__16375822

มงคลฤกษ์ลงเสาเข็มสร้างอาคารเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร

Posted by

เป็นมงคลฤกษ์ลงเสาเข็มสร้างอาคารเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร โดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่. เป็นประธานนำเจริญชัยมงคลคาถา ( ๒๕ มิ.ย.๖๓)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *