t13

คณะผู้ปกครอง นักเรียน พอ.มจร ได้เตรียมเดินทางไป เพื่อร่วมถวายความอาลัยและสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Posted by

คณะผู้ปกครอง นักเรียน พอ.มจร หลังจากเสร็จกิจกรรมวันนี้ ได้เตรียมเดินทางไป เพื่อร่วมถวายความอาลัยและสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (๔ ธ.ค.๕๙)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *