77027

เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน NBI Special Talk ในหัวข้อ พัฒนาเยาวชนเพื่อการสร้างชาติ สืบสานศาสน์ศิลป์ บนถิ่นไทย

เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน NBI Special Talk ในหัวข้อ พัฒนาเยาวชนเพื่อการสร้างชาติ สืบสานศาสน์ศิลป์ บนถิ่นไทย โดย… 🖋พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 🖋คุณนภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ (ตั๊ก นภัสกร) นักแสดง 🖋คุณปัทมาพร

s__205529111

ทีมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รร.พอ.มจร ได้ดำเนินการมาถึงในช่วงรายละเอียดภายในอาคาร

ทีมงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รร.พอ.มจร ได้ดำเนินการมาถึงในช่วงรายละเอียดภายในอาคาร เช่นว่าวันนี้ก็ได้ติดตั้งบานประตูหน้าต่าง ติดตั้งระบบสุขภัณฑ์ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องสำนักงาน เป็นต้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเตรียมพร้อมอาคารสถานที่ไว้รองรับการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติเป็นศาสนทายาทที่ดีของพระศาสนาสืบไป(๑๔ ก.ย.๖๔)

s__205529093

ประชุมบุคลากรของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ทางออนไลน์ Google​ Meet (๑๔ ก.ย.๖๔)

วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นประธาน ประชุมบุคลากรของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร ทางออนไลน์ Google Meet  (๑๔ ก.ย.๖๔)