20190802-2_190805_0077

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย ( ๒ ส.ค.๖๒)

20190802-1_190805_0050

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมไทย (๑ ส.ค.๖๒)

20190802_190805_0045

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน  ส่วนงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีพระศรีธรรมภาณี,ดร. ผอ.สำนักงานพระสอนศีลธรรมเป็นประธาน, พระมหาบัณฑิต  ปณฺฑิตเมธี ผอ.กองแผนงาน เป็นกรรมการ, พระมหาวิชาญ  สุวิชาโน ผอ.ส่วนงานวางแผนและพัฒนาการอบรม เป็นกรรมการและเลขานุการ, ผลการประเมินได้บรรลุจุดประสงค์