img_5720

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครเยาวชนเรียนวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้ง ๔ แห่ง

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   เปิดรับสมัครเยาวชนเรียนวิชาการด้านพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ทั้ง ๔ แห่ง (๑) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ (๒) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๓) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาโรงเรียนวัดสวนส้ม ตำบลสำโรงใต้  อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (๔)